Informacje nt. Jednolitych Plików Kontrolnych

Program JPK Link® wykonuje szereg funkcji, z których pierwsza to import plików utworzonych w obcych programach księgowych. Kolejny krok to sprawdzenie ich formalnej poprawności oraz złączenie (scalenie) i wysyłka. Po co i dlaczego wykonuje się te operacje i w ogóle co to jest JPK omawiamy w naszej Bazie wiedzy.

Terminy JPK

Aby każdy przedsiębiorca miał czas na dostosowanie swoich systemów do nowych wymogów prawnych, ustawodawca przewidział zróżnicowanie terminów jej wprowadzenia. Termin wprowadzenie obowiązku przesyłu dokumentacji uzależniony został więc od rodzaju przedsiębiorstwa. Jeżeli wiesz już do jakiej kategorii należysz, sprawdź od kiedy obowiązek ten będzie dotyczył właśnie Ciebie. Pamiętaj, że obowiązek ten dotyczy każdego podmiotu, który jest płatnikiem, podatnikiem lub inkasentem, niezależnie czy jest przedsiębiorcą, czy też nie. Terminy ich przesyłania są tylko inne, dlatego musisz sprawdzić, czy spełniasz kryteria kwalifikujące Cię do mikro, czy też małego przedsiębiorcę.

Weź więc pod uwagę fakt, że różne terminy będą funkcjonować dla dokumentów dostarczanych bez wezwania, a inne tych na żądanie organów podatkowych.

Podmioty zobowiązane są przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych w jednym z dwóch terminów :

 • od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty
 • od lipca 2018 r. – mikro-,małe- i średnie przedsiębiorstwa.

Natomiast comiesięczne przekazywanie JPK VAT bez żądania będzie obowiązywać od :

 • 1 lipca 2016 r. – duże firmy (również te nie będące przedsiębiorstwami)
 • 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty
 • 1 stycznia 2018 r. – mikroprzedsiębiorcy.
Przedsiębiorstwa
i podmioty nie będące przedsiębiorcami
Bez wezwania : JPK_VAT Na żądanie: JPK_FA
JPK_KP/JPK_EWI/JPK_PKPIR
JPK_WB
JPK_MAG
JPK_VAT
Mikro 1 stycznia 2018 1 lipiec 2018
Małe 1 stycznia 2017 1 lipiec 2018
Średnie 1 stycznia 2017 1 lipiec 2018
Duże 1 lipca 2016 1 lipca 2016

W drodze wyjątku podmiotom sektora finansów publicznych termin przekazywania danych w formacie JPK_VAT został przedłużony do 31 stycznia 2017 r. Są nimi:

 • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej, sądy i trybunały oraz urzędy obsługujące te organy, w zakresie w jakim są uznani za podatników podatku VAT
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki
 • związki metropolitalne
 • samorządowe jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego działającego w formie samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy VAT odrębnie od jednostki samorządu terytorialnego
 • agencje wykonawcze w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
 • instytucje gospodarki budżetowej
 • ZUS, KRUS, NFZ
 • podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy i działalności leczniczej
 • Szkoły i palcówki niepubliczne, utworzone na podstawie ustawy o systemie oświaty
 • PAN i utworzone przez nią jednostki organizacyjne
 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o instytucjach badawczych
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • jednostki publicznej radiofonii i telewizji
 • parki narodowe
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzki fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • NBP
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pamiętaj, że do 25 dnia każdego miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, bez wezwania będziesz musiał przesłać Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej plik JPK_VAT, oczywiście po upływie terminu właściwego dla każdego z typów przedsiębiorców. Dlatego pierwszy termin przekazania tej informacji upłynął 25 sierpnia 2016 r. za m-c lipiec. Od tej pory za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. duże firmy muszą, mali i średni mogą, jeżeli będą chcieli, składać tę informację. Natomiast już od 1 stycznia 2017 r. wysyłka taka będzie już od nich wymagana. Tylko w przypadku mikroprzedsiębiorców okres ochronny wydłuży się do 31 grudnia 2017 r., dopiero od 1 stycznia 2018 r. będą oni zobligowani do przesyłu pliku JPK VAT.