Informacje nt. Jednolitych Plików Kontrolnych

Program JPK Link® wykonuje szereg funkcji, z których pierwsza to import plików utworzonych w obcych programach księgowych. Kolejny krok to sprawdzenie ich formalnej poprawności oraz złączenie (scalenie) i wysyłka. Po co i dlaczego wykonuje się te operacje i w ogóle co to jest JPK omawiamy w naszej Bazie wiedzy.

Kogo obowiązuje JPK

Zasadniczo obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy tych podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Jeżeli używasz do tego celu informatycznego systemu księgowego musisz być przygotowanym na konieczność jego wysyłania. Pamiętaj jednak, że także gdy swoją ewidencję podatkową prowadzisz w arkuszu kalkulacyjnym typu Excel, będzie dotyczył Cię ten obowiązek. Bowiem w rozumieniu MF on również stanowi program komputerowy.

Choć przepisy dotyczące obowiązku przekazywania JPK weszły w życie już 1 lipca 2016 r., to nie obowiązywały wszystkich od razu. Wszystko zależy od kategorii Twojego przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czy jesteś „dużym”, „średnim”, „małym”, a może „mikro” przedsiębiorstwem.

Zastanawiasz się, czy obowiązek JPK dotyczy Twojej firmy i do jakiej kategorii należysz? Sprawdź to, opowiadając na 3 pytania. Weź pod uwagę dwa ostatnie lata podatkowe i stan na ostatni dzień danego roku:

  1. Ilu średniorocznie zatrudniałeś pracowników w każdym roku?
  2. Ile w każdym z tych dwóch lat wyniósł Twój roczny obrót netto ze sprzedaży?
  3. Ile wynosiła wtedy suma Twoich aktywów bilansu?

Masz wątpliwości, czy ująłeś prawidłowe wartość? Pamiętaj o kilku zasadach wyliczeń. A mianowicie: Odnośnie stanu zatrudnienie – liczbę pracowników określa się w przeliczeniu na pełne etaty, natomiast do wyliczeń nie bierzesz pod uwagę pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia, przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Obroty netto i wartość aktywów przelicz na Euro po średnim kursie NBP ogłoszonym w ostatnim dniu roku obrotowego właściwego dla każdej z grup przedsiębiorców.

Odpowiedź na te pytania pozwali Ci dopasować swoją firmę do właściwej kategorii przedsiębiorstwa.

Porównaj wyniki z poniższą tabelą.

Przedsiębiorstwo Mikro Małe Średnie Duże
Zatrudnienie mniej niż 10 pracowników mniej niż 50 pracowników poniżej 250 pracowników powyżej 250 pracowników
Obrót netto lub wartość aktywów obrót poniżej 2 mln EUR aktywa poniżej 2 mln EUR obrót poniżej 10 mln EUR aktywa poniżej 10 mln EUR obrót poniżej 50 mln EUR aktywa poniżej 43 mln EUR obroty powyżej 50 mln EUR aktywa powyżej 43 mln EUR

Pamiętaj te dwa warunki muszą wystąpić łącznie, to znaczy odpowiednia liczba pracowników i właściwy obrót netto lub wartość aktywów. Wystarczy też, żeby przynajmniej w jednym z tych analizowanych lat wystąpiły właściwe wartości.

I tak, mikroprzedsiębiorcą będziesz, jeżeli przynajmniej w jednym z dwóch lat obrachunkowych zatrudniałeś nie więcej niż 10 pracowników oraz Twój roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług lub sumę aktywów Twojego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie był większy niż równowartość w złotych 2 mln euro dla każdej z tych pozycji.

Mały przedsiębiorca to taki, u którego wielkość zatrudnienia nie była większa niż 50 pracowników oraz roczny obrót netto lub suma bilansowa aktywów osiągnął poziom nie więcej niż 10 mln euro.

Za średniego przedsiębiorcę będziesz uważany, jeżeli zatrudnienie w Twojej firmie mieściło się w przedziale od 51 do 249 pracowników, a Twój obrót nie przekroczył równowartości w złotych 50 mln euro lub suma aktywów nie będzie większa niż 43 mln euro.

Nie mieścisz się w żadnej z opisanych wyżej kategorii? Oznacza to, że jesteś dużym przedsiębiorcą, ponieważ zatrudniałeś co najmniej 250 pracowników, a Twój roczny obrót netto kształtował się na poziomie co najmniej równowartości 50 mln euro, natomiast suma bilansowa aktywów wyniosła co najmniej równowartość w złotych 43 mln złotych.

Wiedź też, że obowiązek przesyłu pliku JPK dotyczyć będzie także podmiotów nie będących przedsiębiorcami – będą to więc fundacje i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, związki wyznaniowe, czy uczelnie wyższe. W tym wypadku także należy sprawdzić wielkość i rozmiar działalności, od tego bowiem zależy termin jego obowiązywania.

Obowiązek przesyłania danych w formacie JPK dotyczy również przedsiębiorstw zagranicznych – decydujące jest bowiem zarejestrowanie firmy do celów VAT w Polsce. W takim przypadku do ustalenia rodzaju firmy bierze się pod uwagę całą działalność przedsiębiorstwa, zarówno tą polską jak i zagraniczną.