Informacje nt. Jednolitych Plików Kontrolnych

Program JPK Link® wykonuje szereg funkcji, z których pierwsza to import plików utworzonych w obcych programach księgowych. Kolejny krok to sprawdzenie ich formalnej poprawności oraz złączenie (scalenie) i wysyłka. Po co i dlaczego wykonuje się te operacje i w ogóle co to jest JPK omawiamy w naszej Bazie wiedzy.

Struktura plików JPK. Zakres danych

Struktury logiczne pliku w postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych zostały ściśle określone przez Ministerstwo Finansów.

Struktury można podzielić na :

 • odzwierciedlające księgi podatkowe
 • odzwierciedlające dokumenty księgowe.

Struktury dotyczące ksiąg rachunkowych to: JPK_KP – to zapis elektroniczny transakcji składających się na obraz ksiąg rachunkowych danego okresu, to, mają się znaleźć w nim zapisy dziennika księgowań oraz zestawienia obrotów i sald. Nie musi się jednak zgadzać z rozliczeniem CIT. Plik ten dostarczany jest do urzędu wyłącznie na żądanie organu podatkowego.

JPK_ PKIR – plik ten prześlą rozliczający się z podatku dochodowego za pomocą Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Odpowiadać więc będzie wszystkim księgowaniom w niej wykazanym dotyczącym konkretnego żądanego okresu. Tu również nie musi następować zgodność z rozliczeniami PIT, jak również wyślemy go wyłącznie na polecenie Urzędu Skarbowego.

JPK_EWP – wygenerują go płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego, którzy prowadzą ewidencję przychodów, tzw. ryczałt ewidencjonowany i przedstawią w nim wszystkie zapisy prowadzonej ewidencji przychodów, a więc przedstawia dokonaną w danym okresie sprzedaż w podziale na poszczególne stawki ryczałtu. Dane w tym pliku muszą być zgodne z danymi wykazanymi w tym zakresie w zeznaniu PIT za dany okres rozliczeniowy. Ten rodzaj pliku JPK również dostarczany jest po wezwaniu urzędnika.

JPK_VAT – płatnicy podatku VAT, wykonujący czynności opodatkowane, prowadzą ewidencję VAT, plik JPK będzie przedstawiał więc wszystkie dostawy i nabycia dokonane w danym okresie. Dane w nim wykazane muszą uzgadniać się z deklaracją VAT. Wykazane w nim mają więc być poszczególne dokumenty sprzedaży i zakupu składające się na kwoty wykazane w zeznaniu. Zawsze w ujęciu miesięcznym, bez względu czy składana deklaracja jest kwartalna, czy też miesięczna. Plik ten jest jedynym, który wysyłany jest bez wezwania do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy, a jednocześnie może być również dostarczany na żądanie urzędnika.

Do struktur odzwierciedlających dokumenty księgowe należą:
JPK_FA – jest odzwierciedleniem faktur sprzedażowych ujętych w księgach lub wystawionych w danym okresie rozliczeniowym. To elektroniczny obraz faktury obrazujący wszystkie informacje zawarte w oryginalnym dokumencie. Dotyczy to zarówno wszystkich wierszy faktur w nim zawartych, jak i informacji o rodzaju dokumenty sprzedaży, rodzaju czynności i samym kontrahencie. Zakres tego pliku uzależniony jest od żądania organu podatkowego. Wykazane w nim kwoty muszą być także zgodne z walutą, w jakiej była pierwotnie wstawiona faktura.

 • VAT – podstawowa
 • KOREKTA – korygująca
 • ZAL – zaliczkowa
 • POZ – pozostałe.

JPK_WN– plik jest odzwierciedleniem wyciągu bankowego za dany okres. Przedstawione mają tu być więc wszystkie transakcje bankowe zaewidencjonowane na posiadanym przez podatnika rachunku bankowym w systemie IBAN. Nie jest to jednak przedstawienie zapisów w ewidencji księgowej na koncie „Rachunek bankowy”, tylko wygenerowane z konta bankowego zestawienie sprzedaży. Plik ten ma być dostarczany przez podatnika wyłącznie na żądanie organów podatkowych. Podobnie jak w przypadku JPK_FA, sporządzany musi być w walucie oryginalnej dla danego rachunku bankowego.

JPK_MAG – to kolejny plik przesyłany na żądanie organu podatkowego, ma zawierać dokumenty magazynowe ujęte w ewidencji magazynowej za dany okres wskazany w wezwaniu. Są nimi takie dokumenty jak: PZ –przyjęcie z zewnątrz, WZ – wydanie na zewnątrz, RW – rozchód wewnętrzny i MM – ruchy międzymagazynowe. Plik musi być sporządzony w walucie oryginalnej jak dokumenty magazynowe. Jeżeli przedsiębiorstwo nie prowadzi magazynu, musi uwzględnić ten fakt w polityce rachunkowości, wówczas nie będzie zobligowany do przesyłu tej struktury. Natomiast w przypadku posiadania dwóch magazynów (np. magazyn wyrobów gotowych i magazyn materiałów i dodatków), będzie zobligowane do przesłania dwóch struktur dotyczących każdego magazynu osobno.

Ministerstwo ściśle określiło, jak powinna wyglądać każda z tych struktur i jakie dane mają się w nich znaleźć: czytaj tutaj.

Każda z tych struktur składać się będzie z 3 części:

 • nagłówka w którym podane będą dane umożliwiające identyfikację podatnika (firma, NIP, adres), datę jego utworzenia i określenie okresu jakiego on dotyczy oraz celu jego złożenia: złożenie, czy też korektę;
 • części merytorycznej – w której znajdują się informacje, o zdarzeniach gospodarczych, jakie zaszły w danym okresie, ich zakres zależny jest od rodzaju pliku JPK;
 • części kontrolnej – zawierającej pozycje podsumowujące wartości wykazane w części merytorycznej, zazwyczaj w ujęciu ilościowym i kwotowym.

W strukturach JPK występują też trzy rodzaje pól:

 • obowiązkowe – w schemacie zaznaczone ciągłą linią,
 • nieobowiązkowe – w schemacie zaznaczone linią przerywaną lub zapisem min0ccurs=”0”
 • opcjonalne nieobowiązkowe, przy spełnieniu danego założenia – w schemacie zaznaczone linią przerywaną z dodanym poniżej tego pola założeniem, np. datę sprzedaży w pliku JPK_VAT nie musimy podawać jeżeli jest ona identyczna jak data wystawienia.

Zawartość pól zależy od ich opisu:

 • Tkwotowy – wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku
 • TIlosciJPK – do określenia ilości, wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku (np. ilość sprzedanych towarów.
 • TCelZałozenia – służyć ma nadaniu kolejności numerów korygowanych plików, na chwilę obecna nieobsługiwaną, co spowodowane jest błędem w strukturze.
 • Tdata – data w postaci ((\d{4}-(\d{2}-(\d{2})), czyli np. 2017-01-21
 • TNrNIP – występuje w JPK_FA – na chwilę obecną możliwe jest wprowadzenie numeru NI odpowiadającego swoim schematem polskiemu numerowi NIP pattern [1-9]((\d[1-9])I([1-9]\d))\d{7}.
 • TNrIndentyfikacjiPodatkowej – występuje w JPK_VAT – ma mieć długość od 1 do 30 znaków.

Znajdują się tu też tzw. sumy kontrolne oznaczone jako liczba wierszy oraz wartość podsumowująca daną sekcję.

Zanim przystąpisz do sporządzenie struktur JPK zastanów się nad procesami, które są prowadzone w firmie, a które będą mieć wpływ na dane w nim uwzględnione.

Pamiętaj!
Zapisy w plikach JPK muszą odzwierciedlać historyczne dane, jeżeli więc dokonałeś zmian np. w adresie kontrahenta, w zapisach danej struktury muszą być uwzględnione poprzednie wartości.

Poza tym kwoty kontrolne pliku JPK_VAT musi zgadzać się w deklaracją VAT. Dlatego należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie dokumenty księgowe zostały uwzględnione w pliku JPK.